فعالیت های بخش جنبی نمایشگاه :

برنامه نشست های سرای اقوام و ادیان در آئینه نشر(نیم طبقه دوم شبستان)  لینک دانلود

برنامه های سالن پایتخت کتاب ایران (اهواز) (نیم طبقه دوم شبستان) لینک دانلود

برنامه های سالن کتاب و هنر (رواق شرقی کمیته علمی فرهنگی) لینک دانلود

نشست های سالن برگزیدگان و کارنامه نشر (رواق شرقی کمیته علمی فرهنگی) لینک دانلود